IMG_3180

Bethany Smith, Karen Udoh, Sotiria Boukouvala and David Hein.